Policy vid kursanmälan

Prova-på och anmälan, hur funkar det?
I många av våra körer får du prova på att vara med en gång och känna efter om kören är något för dig, innan du bestämmer om du vill fortsätta.
För att körledaren ska veta ungefär hur många som kommer vill vi gärna att du föranmäler dig till prova-på-gången genom att maila körledaren. Har du föranmält dig har du en garanterad plats, och du får också information om eventuella ändringar.
Efter prova-på-gången anmäler du dig definitivt till resten av terminen om du vill fortsätta, anmälan gör du skriftligen på plats eller senare via mail. Denna anmälan är bindande (läs mer under ångerrätt och avbeställning efter ångerfristen)
Fakturan får du till din emailadress.

Redan medlem?
Är du redan medlem i någon av våra körer gäller inte en prova-på-omgång för just den kören. Du får en faktura i förväg och från och med första tillfället har ångerfristen löpt ut. (läs mer under avbeställning efter ångerfristen)

Behöver jag göra inträdesprov?
För att delta i vissa av våra körer behöver du göra ett inträdesprov. Vilka krav som ställs och hur provet går till är olika från kör till kör. Läs mer under de olika körernas flikar.

Minderåriga kursdeltagare
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Kursstart
Kursstart gäller ifrån det ögonblick du tackat ja till din plats (i operaensemblen gäller kursstart när du tackar ja till den roll du tilldelats) . Då har ångerfristen löpt ut och måste du avbryta kursen är du förpliktigad att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom eller flytt från orten återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.
För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Sångbolaget inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.
Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen.

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

Avbeställning efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.
Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom eller flytt från orten återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.
För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Sångbolaget inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.
Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Sånglektioner
Vid avbokning senare än ett dygn innan lektionen måste du betala för den utegångna lektionen.

Presentkort
Presentkort måste tas ut senast 6 månader efter utfärdat datum. Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning av sånglektion, köravgift eller kursavgift. Ett presentkort motsvarar 500 kr.